email kontakt web tim adresar novosti slike grada grad breza
DOBRO DOSLI NA BREZA ONLINE
Veoma nam je drago da smo u mogucnosti da vam predstavimo nas prelijepi grad.
 
 
OBAVJESTENJA


Statistika _ Maticni Ured _ Novembar 2004
Statistika _ Maticni Ured _ Juli 2004
Statistika _ Maticni Ured _ Juni 2004
Statistika _ Maticni Ured _ Februar 2004
Statistika _ Maticni Ured _ Januar 2004
Statistika _ Maticni Ured _ Oktobar 2003
Statistika _ Maticni Ured _ Septembar 2003
Statistika _ Maticni Ured _ August 2003
Statistika _ Maticni Ured _ Maj 2003
Statistika _ Maticni Ured _ Februar 2003
Statistika _ Maticni Ured _ Januar 2003
Statistika _ Maticni Ured _ Decembar 2002
Statistika _ Maticni Ured _ Novermbar 2002
Statistika _ Maticni Ured _ Oktobar 2002
Statistika _ Maticni Ured _ Septembar 2002
Statistika _ Maticni Ured _ August 2002


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Sluzba za opcu upravu i finansije -
- Maticni ured -

STATISTICKI IZVJESTAJ ZA MJESEC NOVEMBAR 2004. GODINE
Rednibroj KATEGORIJA
1. RODJENI 7
2. UMRLI 5
3. VJENCANI 6

RODJENI

7 beba

UMRLI:

1. Dinarevic Husein
2. Zukan Semsa
3. Omanovic Atija
4. Mlivic Dervisa
5. Hodzic Nezir

VJENCANI:

1. Karamustafic Emir - Sudzuka Zekija
2. Mlivic Mirhad - Sabic Ermina
3. Zgalj Admir - Ramic Sedina
4. Redzic Almir - Zubaca Nasiha
5. Sisic Muriz - Kamenjas Nerma
6. Tabakovic Admir - Botic Amira

MATICNI URED


PREGLED DILEMA KOJE TREBA UKLONITI KROZ IZMJENE I DOPUNE REGULACIONOGLANA "CENTAR"

DILEMA 1.

DA LI NA LOKALITETU PRIVREMENOG ZANATSKOG CENTRA GRADITI STAMBENO-POSLOVNU LAMELU ILI NOVI ZANATSKO-POSLOVNI CENTAR?

OPCIJA 1.

Izgradnja stambeno-poslovne lamele.

Lokacija je utvrdjena trenutno vazecim Regulacionim planom "Centar".

Lamela sadrzi 4. stambeno-poslovne zgrade sa 33 stana, 647 m2 poslovnog prostora u prizemlju i oko 640 m2 podrumskog prostora.

Ovakav nacin izgradnje predstavlja racionalno koristenje gradskog gradjevinskog zemljista.

OPCIJA 2.

Izgradnja novog zanatskog centra sa objektima odgovarajuceg gabarita i spratnosti Po+P+1+M.

Kao rezultat sprovedene ankete, od strane Sluzbe za prostorno uredenje, imamo zahtjev za 340 m2 korisnog prostora za 17 buducih korisnika.

Ovaj pristup nudi brzu implementaciju planiranog u prostor.

DILEMA 2.

DA LI GRADITI NOVI BIZNIS-CENTAR, UMJESTO PLANIRANE PIJACE SA ZATVORENOM TRZNICOM?

OPCIJA 1.

Graditi novi biznis-centar.

Prema predlozenom idejnom rjesenju od strane potencijalnog investitora predvidjena je izgradnja:

- podrumskog prostora (ispod pijacnog trga i objekta montazne robne kuce) sa 13 tezgi za zatvorenu trznicu i 26 garaza,

- korisnog prostora u prizemlju sa 16 butika i natkrivenom trznicom od 660 m2,

- tri poslovne etaze sa korisnom povrsinom od 2700 m2 (900 m2/etaza) sa kancelarijama.

Ova opcija podrazumjeva rusenje postojecih objekata i nudi racionalnije koristenje gradskog gradjevinskog zemljista kao ogranicenog resursa.

OPCIJA 2.

Zadrzavanje planiranog rjesenja.

Vazecim Regulacionim planom je predvidjeno da se na postojecem pijacnom trgu gradi metalna nadstresnica uokvirena sa 4 drvene nadstresnice - dvije prema "Strojnom", dvije prema taxi stajalistu (gabarita 8x8 m), sto je ukupno 826 m2 natkrivenog prostora

Za objekat stare robne kuce planirana je rekonstrukcija koja podrazumjeva skidanje metalne montazne konstrukcije i zidanje prizemlja i sprata, cime bi se ostvarilo oko 1800 m2 korisne povrsine za namjenu zatvorene trznice.

DILEMA 3.

DA LI GRADITI MODERNU ROBNU KUCU ILI ZADRZATI BESPRAVNO REKONSTRUISAN I DOGRADJEN OBJEKAT VELEPROMET?

OPCIJA 1.

Graditi modernu robnu kucu.

Prema vazecoj planskoj dokumentaciji, planirana je izgradnja savremenog objekta: gabarita 25x22 m, spratnosti Po+P+1 sa oko 1200 m2 korisne povrsine.

Ova opcija podrazumjeva rusenje postojecih objekata i nudi racionalnije koristenje gradskog gradjevinskog zemljista kao ogranicenog resursa.

OPCIJA 2.

Zadrzavanje bespravno rekonstruisanog i dogradjenog bjekta "Velepromet".

Objekat "Velepromet" je privatizovan i tu rade dva vlasnika poslovnih prostora.

U dosadasnjim analizama i planovima bilo je predlozeno da se zadrzi maticni objekat a da se tadasnje dogradnje kao neuspjela arhitektonska rjesenja uklone.

Iz ovog proizilazi i:

OPCIJA 3.

Zadrzati maticni objekat pod odredjenim strucnim urbanisticko-tehnickim uslovima po kojima bi se objekat mogao uklopiti u arhitekturu prostora.

DILEMA 4.

DA LI SE I PRIJE IZGRADNJE PLANIRANE GRADSKE OBILAZNICE UZ LIJEVU OBALU RIJEKE STAVNJE, ODNOSNO TRANZITA UZ TRASU ZELJEZNICKE PRUGE MOZE IZGRADITI SAOBRACAJNICA NA KOJU BI SE PRENIO TESKI SAOBRACAJ IZ CENTRA GRADA?

Izmjene plana koje radimo, daju mogucnost da se izvrsi, bolje tehnicko uvezivanje saobracajnica:

- Ulica Salke Beslagica, koja se rekonstruise i pada u obuhvat Regulacionog plana Kolonije,

- Saobracajnica kroz kompleks autobuske stanice na lokalitetu "Strojni" i "Autosaobracaja" RMU Breza,

- Saobracajnice iza stambeno-poslovnih lamela, u sklopu Regulacionog plana Centar koja izlazi kod Doma Mahala (na regionalni put Podlugovi-Vares).

Na ovaj nacin bi ostvarili dvije znacajne mogucnosti:

1. Prosirenje zone centra, odnosno zone za centralne sadrzaje, sto bi znacilo nove lokacije za poslovne objekte,

2. Zatvaranje ulica Bosanskih namjesnika i Branilaca grada za motorni saobracaj u ljetnim mjesecima i stvaranje pjesacke oaze, bez buke i izduvnih gasova.

DILEMA 5.

DA LI NASTAVITI IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNIH LAMELA "E" i "F" ILI FORMIRATI PARKING PROSTOR UZ SPORTSKU DVORANU ?

OPCIJA 1.

Zadrzati planirane nizove "E" i "F" koji sadrze po cetiri stambeno-poslovne zgrade.

Ova opcija podrazumijeva rusenje dva individualna objekta i smanjenje zelene povrsine oko planiranih objekata.

OPCIJA 2. Zadrzati postojece individualne objekte koji su izgradjeni uz odobrenje za izgradnju i novoplaniranom saobracajnicom odvojiti ih od lokaliteta sportske dvorane kao javnog prostora.

Ova opcija nudi mogucnost izgradnje parking prostora ili otvorenih terena uz sportsku dvoranu.

OPCIJA 3.

Odustati od izgradnje svih planiranih stambeno-poslovnih lamela i planirati stambeno-poslovne objekte koji ce se brze i lakse implementirati u prostor, a prema ekonomskoj snazi opcine.

DILEMA 6.

DA LI LEGALIZOVATI BESPRAVNE INTERVENCIJE NASTALE NA NEKIM VRIJEDNIM I ZNACAJNIM OBJEKTIMA, KAO I DOGRADNJE NA OBJEKTIMA ZANATSKOG CENTRA?

1. Objekat stare zeljeznicke stanice je planiran za adaptiranje u nacionalni restoran. Danas je taj objekat stambena zgrada sa otkupljenim stanovima. Jedan stanar je izgradio vanjske stepenice i rampu za podrumske prostorije, a na mjestu planirane terase uz nacionalni restoran.

2. Na objektu dzamije koja je u izgradnji je mimo planiranog rjesenja izgradjena rampa kao ekonomski i pjesacki ulaz u podrumske prostore koji se koriste, a na mjestu zelene povrsine planirane uz objekat.

3. Vlasnici objekata u zanatskom centru, nizovi do ograde "Strojni" su izvrsili dogradjivanje svojih prostora bez odobrenja, a do danas nije pokrenuto rusenje tih dogradnji.

4. Vlasnici privremenih montaznih objekata ispod Hotela Breza zele da ostanu u prostoru zelenih parkovskih povrsina.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
OPCINSKI NACELNIK
SLUZBA ZA OPCU UPRAVU I FINANSIJE
Broj: 01/2-
Breza, 05.01.2005.god.

Na osnovu clana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 49/04),opcinski nacelnik objavljuje

OTVORENI POSTUPAK
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA I USLUGA

1. Predmet otvorenog postupka je nabavka materijala i usluga, i to:

Lot 1. Kancelarijski materijal
Lot 2. Sredstva za ciscenje
Lot 3. Nafta i naftni derivati
Lot 4. Sitan inventar i potrosni materijal
Lot 5. Usluge servisiranja, pranja i odrzavanja vozila
Lot 6. Robe za spravljanje napitaka - bife
Lot 7. Stamparske usluge
Lot 8. Usluge placenog oglasa u dnevnoj stampi
Lot 9. Usluge javnog informisanja putem medija
Lot 10. Nabavka opreme, kompjuteri-stampaci
Lot 11. Servisiranje foto-kopir aparata
Lot 12. Servisiranje racunarske opreme
Lot 13. Pruzanje ugostiteljskih usluga
Lot 14. Prevozne usluge

2. Pravo ucesca:
Pravo ucesca imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet "Otvorenog postupka" izuzev subjekata koji su po clanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 49/04) iskljuceni iz prava sudjelovanja u otvorenom postupku.

3. Sadrzaj ponude
Ponuda mora sadrzavati:
* Naziv i adresa ponudaca s identifikacijskim brojem
* Ovjerenu fotokopiju rjesenja o upisu u sudski registar
* Potvrdu da se ne vodi stecajni postupak
* Potvrdu da se ne vodi postupak zbog neplacanja javnih prihoda
* Uvjerenje o nekaznjavanju za odgovorno lice ponudaca
* Ispunjen i ovjeren originalan primjerak ponude sa jedinicnim cijenama izrazenim u KM sa uracunatim porezom na promet proizvoda i usluga (i fco magacin narucioca)
* Uslovi placanja, rok isporuke, opciju ponude 2005.god.

Ponudioci mogu priloziti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna .

4. Kriterij za nadmetanje i ocjene ponude:
Kod izbora najpovoljnije ponude narocito ce se cijeniti: kvalitet robe, nacin placanja, dosadasnja saradnja, rok isporuke, reference ponudaca i dr.
Specificni kriteriji su navedeni u tenderskom materijalu.
Najjeftinija ponuda ne znaci automatski i da je najpovoljnija.

5. Podnosenje ponuda i rokovi:
* ponudioci ponudu trebaju dat za svaki Lot posebno (posebna koverta sa naznacenim Lotom)
* ponude se predaju putem poste ili licno na Protokolu opcine u zapecacenoj koverti sa naznakom:

Ponuda za isporuku materijala i usluga ( NAVESTI TACNO NA KOJI LOT SE PONUDA ODNOSI) "NE OTVARAJ" ,na adresu:

OPCINA BREZA,
Sluzba za opcu upravu i finansije,
ul. ZAVNOBiH-a br. 6.
71370 Breza
Tel.032/783-312 lokal 15 i 17

na poledini koverte napisati adresu ponudioca

* Specifikacija za Lotove za davanje ponuda mogu se podici na protokolu Opcine Breza, bez novcane naknade.
* Opcina Breza zadrzava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimicno, ponisti nadmetanje u cijelosti ili po Lotovima ili odgodi pojedine ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocu, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke.
* Opcina Breza zadrzava pravo da ugovore o nabavi sklapa pojedinacno po Lotovima, ili sa vise ponudioca unutar jednog Lota, ukoliko je to za nju povoljnije
* Otvoreni postupak ostaje otvoren 30 dana nakon objavljivanja. Javno otvaranje ponuda je u sali Opcine Breza treceg radnog dana nakon isteka roka predvidenog za podnosenje ponuda u 10.00 sati u zgradi Opcine Breza, ulica ZAVNOBIH-a broj 6. Neblagovremene prispjele ponude i ponude koje nisu date kako je trazeno nece se razmatrati. O rezultatima Otvorenog postupka ponudioci ce biti obavjesteni.


       BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
   ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
             OPCINA BREZA
          - Opcinski nacelnik -

Breza, 09.08.2004. godine


    Dana 05.08.2004. godine u zvanicnoj posjeti Opcini Breza boravio je zamjenik Visokog predstavnika za Bosnu I Hercegovinu gosp. Donald Heys sa saradnicima.

    Sastanku u kabinetu nacelnika Opcine prisustvovali su gosp. Donald Hexs I njegovi saradnici, nacelnik opcine Breza gosp. Camil Zaimovic I sefovi sluzbi.

    Na sastanku su vodeni razgovori o donosenju novog Zakona o lokalnoj samoupravi koji ce na drugaciji i kvalitetniji nacin rijesiti nadleznosti lokalne uprave sa ciljem jacanja iste.

    Radi finansijskog jacanja lokalne zajednice raspravljalo se o donosenju Zakona o pripadnosti prihoda Zenicko-dobojskog kantona na osnovu kojeg bi nerazvijenim opcinama u kantonu bio vrsen povrat poreznih prihoda u iznosu od 30%.

    U cilju zastite bespravnog iskoristavanja I sjece sumskog bogatstva na podrucju Opcine Breza I cijele drzave potrebno je donijeti blize propise iz oblasti sumarstva (nacin iskoristavanja suma, nacin obnavljanja sumskog bogatstva I dr.)

    Na sastanku je takode raspravano o najvaznijim projektima koje treba realizirati na podrucju Opcine Breza, a to su:
    
projekat rjesavanja vodosnabdijevanja (izgradnja filterskog postrojenja),
izgradnja stadiona Nogometnog saveza BiH na lokalitetu stadiona "Rudar" Breza,
izgradnja saobracajnice Podlugovi-Breza-Vares-Olovo sa izgradnjom zaobilaznice kroz Brezu.
      
Poslije sastanka u kabinetu nacelnika Opcine Breza zamjenik Visokog predstavnika za BiH gosp. Donald Heys I nacelnik Opcine Breza gosp. Camil Zaimovic dali su saopstenja za javnost i posjetu zamjenika Visokog predstavnika ocijenili kao veoma uspjesnu.

Gosp. Donald Heys je posjetio i ostatke Kasnoanticke Bazilike iz VII stoljeca na lokalitetu u ulici Desitijatsta u Brezi, kao I lokalitet Sportsko rekreacionog centra "ADA" u Brezi.

Strucna sluzba Opcinskog nacelnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Sluzba za opcu upravu i finansije -
- Maticni ured -

STATISTICKI IZVJESTAJ ZA MJESEC Juli 2004. GODINE
Rednibroj KATEGORIJA
1. RODJENI 8 beba
2. UMRLI 12
3. VJENCANI 11

RODJENI

11 Beba

UMRLI:

1.Deronjic Stjepan
2. Kovacevic Saban
3. Music Hajra
4. Velic Tifija
5. Frljak Avdo
6. Cosic Pero
7. Sabic Habiba
8. Osmanovic Nuraga
9. Imamovic Zahida
10.Herco Zakira
11.Muratovic Sabrija
12.Sabanovic Rasim

VJENCANI:

1. Velic Kenan - Musa Senada
2. Hodzic Benjamin - Kovacevic Melina
3. Kadric Abdulkadir - Uzunalic Ehlimana
4. Imamovic Halid - Musinbegovic Zisma
5. Hasanspahic Haris - Zaimovic Dalida
6. Piljic Antun - Duric Vojka
7. Botic Selvir - Telalovic Arnela
8. Buljetovic Almedin - Kabilovic Sanela
9. Civa Fahrudin - Hasanspahic Vahdina
10.Bulbulusic Mersid - Frljak Belma
11.Vila Nedim - Kadric Anela

MATICNI URED


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Sluzba za opcu upravu i finansije -
- Maticni ured -

STATISTICKI IZVJESTAJ ZA MJESEC Juni 2004. GODINE
Rednibroj KATEGORIJA
1. RODJENI 11 beba
2. UMRLI 12
3. VJENCANI 11

RODJENI

11 Beba

UMRLI:

1. Kadric Serifa
2. Ramic Dulaga
3. Salkic Hamza
4. Makijevic Branko
5. Sahic Selim
6. Salcinovic Avdo
7. Babic Lucija
8. Rizvanovic Lejla
9. Smailbegovic Samija
10.Begovac Femija
11.Sliskovic Mara
12.Omerhodzic Salema

VJENCANI:

1. Frljak Asim - Luteka Almira
2. Abdukic Kenan - Zaimovic Jasmina
3. Mahmutovic Mirza - Suljic Hajreta
4. Kaljun Adis - Smailbegovic Amra
5. Bajtarevic Almir - Islamovic Zilka
6. Krasnic Almin - Trako Denana
7. Kadric Almedin - Mehmedovic Samira
8. Frljak Memnun - Basic Hasena
9. Kadric Almir - Zgalj Elma
10.Silajdzic Adis - Otajagic Medina

MATICNI URED


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Sluzba za opcu upravu i finansije -
- Maticni ured -

STATISTICKI IZVJESTAJ ZA MJESEC Februar 2004. GODINE
Rednibroj KATEGORIJA
1. RODJENI 9 beba
2. UMRLI 12
3. VJENCANI 7

RODJENI

9 Beba

UMRLI:

1. Ramic Hasna
2. Bajric Salko
3. Secerbajtarevic Mehmed
4. Smailbegovic Ibrahim
5. Hasanspahic Salih
6. Mehmedovic Naza
7. Celik Fatima
8. Imamovic Ibrahim
9. Pandzic Ramiza
10. Kristic Frano
11. Muhic Rifet
12. Frljak Hajrija

VJENCANI:

1. Bajramovic Almir - Kulic Nedzada
2. Dedic Haris - Sehic Mulija
3. Secerbajtarevic Dzemal - Trako Subhija
4. Nefic Samir- Suljagic Aida
5. Mamela Edin - Saracevic Sanela
6. Muharemovic Refik - Fatic Maldijana
7. Halilovic Edin - Gavranovic Rijada

MATICNI URED


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA

Breza, 17.12.2003. godine

P R E G L E D PREDSJEDNIKA I CLANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH PREDUZECA I USTANOVA, KOJIMA JE OSNIVAC OPCINA BREZA

1. JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE "BREZA" u BREZI
1. Munib Zaimovic, predsjednik,
2. Smail Spaho, clan,
3. Mujo Muratovic, clan,
4. Samir Omerhodzic, clan,
5. Ismet Salcinovic, clan,

2. J.P. "TOPLANE" BREZA
1. Midhat Omerhodzic, predsjednik,
2. Muris Velic, clan,
3. Nehrudin Dzambic, clan,

3. J.P. "VETERINARSKA STANICA" BREZA
1. Seid Mamela, predsjednik,
2. Mubera Nefic, clan,
3. Serif Sabanovic, clan,

4. J.U. DOM ZDRAVLJA BREZA
1. Edin Avdic, predsjednik,
2. Fatima Balta, clan,
3. Azra Kulaglic, clan,
4. Meliha Besirevic, clan,
5. Camil Omerhodzic, clan.

5. J.U. OBDANISTE "UMIHANA CUVIDINA"
1. Elizabeta Duric, predsjednik,
2. Ehlimana Botic, clan,
3. Azra Velic, clan.

6. J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BREZA
1. Adnan Dinarevic, predsjednik,
2. Zahida Opcin, clan,
3. Branislav Duric, clan.

7. J.U. BIBLIOTEKA "MUHAMED KANTARDZIC"
1. Senada Herco, predsjednik,
2. Nermina Avdukic, clan,
3. Indira Lukacevic, clan.

8. MSS "MEHMEDALIJA-MAK DIZDAR"
1. Velic Muris, predsjednik,
2. Bublulusic Halim, clan,
3. Smailbegovic Abduselam, clan.

9. GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIC"
1. Benjamin Cosic, predsjednik,
2. Meho Kulic, clan,
3. Azra Velic, clan.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA

Breza, 17.12.2003. godine

P R E G L E D PREDSJEDNIKA I CLANOVA NADZORNIH ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA

1. J.U. DOM ZDRAVLJA BREZA
1. Nehru Ganic, predsjednik,
2. Edin Cabaravdic, clan,
3. Mirza Omerhodzic, clan.

2. J.U. OBDANISTE "UMIHANA CUVIDINA"
1. Sedina Sabanovic, predsjednik,
2. Sadzida Dinarevic, clan,
3. Almin Nefic, clan,

3. J.U. CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BREZA
1. Hajrudin Murtic, predsjednik,
2. Resad Omerhodzic, clan,
3. Adnan Frljak, clan.

4. J.U. BIBLIOTEKA "MUHAMED KANTARDZIC" BREZA
1. Sead Burzic, predsjednik,
2. Emica Cvjetkovic, clan,
3. Selvedina Ahmedspahic, clan.

5. J.U. GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIC"
1. Jasmin Dizdarevic, predsjednik,
2. Fehim Cengic, clan,
3. Aisa Salkic, clan.

6. J.U. "MSS "MEHMEDALIJA-MAK DIZDAR"
1. Azrudin Salkic, predsjednik,
2. Efraim Cosic, clan,
3. Izudin Botic, clan.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Sluzba za opcu upravu i finansije -
- Maticni ured -

STATISTICKI IZVJESTAJ ZA MJESEC Januar 2004. GODINE
Rednibroj KATEGORIJA
1. RODJENI 12 beba
2. UMRLI 12
3. VJENCANI 3

RODJENI

12 Beba

UMRLI:

1. Kadric Nedziba
2. Smailbegovic Namira
3. Basic Murat
4. Kiso Ferida
5. Herco Senija
6. Dukanovic Slavojka
7. Sivic Fehima
8. Bakovic Mara
9. Kadric Serif
10.Bajramovic Remzija
11.Velic Almasa
12.Bajramovic Meliha

VJENCANI:

1. Nahic Mustafa - Ganic Enida
2. Zeco Adnan - Cirikovic Ismeta
3. Selimovic Mahir - Smailbegovic Anisa

MATICNI URED


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Opcinski nacelnik -

Broj: 01/2-49-____/03
Breza, 06.12.2003. godine

Na osnovu clana 6. Uredbe o postupku nabave robe, vrsenju usluga i ustupanju radova ("Sluzbene novine FBiH", broj 40/03), opcinski nacelnik objavljuje

JAVNI OGLAS
za odabir najpovoljnijeg izvodaca radova na sanaciji dijela puta u naselju Koritnik

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA

1. PRIPREMNI RADOVI
l=285 m, s=4,2 m + 1x0,8 m (za bankinu)

1. Grejderisanje, planiranje, valjanje postojece
trase, sa svim potrebnim radovima, uz
iskoristavanje postojece trase kao tvrde
podloge, sa svim potrebnim radovima za
izvedbu bankine. Na licu mjesta dogovoriti
s nadzornim organom izvodenje jednostrane
ili dvostrane bankine.
l=285,0m, s=4,2m + 1x0,8 m (za bankine) m2 1425,00 ____________

2. Nabavka, dovoz i razastiranje sitnozrnog
sloja tampona d=15 cm, s potrebnim
planiranjem i nabijanjem.
l=285,0 m, s=5,0 m, d=15 cm m2 213,75 _____________

3. Izrada sloja BNS-a debljine 6 cm sa
maksimalnim zrnom frakcije 16 mm sa svim
potrebnim radovima.
l=285,0m, s=4,2 m, d=6 cm m2 1197,00 ____________

Ukupno (KM):

II - PRAVO UCESCA

Pravo ucesca imaju sva pravna i fizicka lica specijalizovana za ovu vrstu radova i opremljena odgovarajucim transportno-tehnickim sredstvima.

III - KRITERIJI ZA ODREDIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Cijena, nacin i uslovi placanja,
Opremljenost odgovarajucim transportno-tehnickim sredstvima i radnom snagom,

IV - PODNOSENJE I OTVARANJE

Zatvorenu ponudu sa naznakom "PONUDA NE OTVARAJ" dostaviti na adresu:

OPCINA BREZA
- Opcinski nacelnik -
Ulica ZAVNOBIH-a broj 6.
71370 B R E Z A

Ponuda ostaje otvorena 15 dana od dana objavljivanja tj. do 21.12.2003. godine.

Nepotpune i neblagovremene ponude nece se uzeti u obzir.

OPCINSKI NACELNIK
Camil Zaimovic


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Opcinski nacelnik -
- Sluzba za privredu, obnovu i razvoj -

Breza, 15.12.2003. godinez

Na osnovu clana 6. Uredbe o postupku nabave robe, vrsenju usluga i ustupanju radova ("Sluzbene novine FBiH", broj 40/03), sef Sluzbe za privredu, obnovu i razvoj objavljuje

JAVNI POZIV
za ustupanje radova za izradu Elaborata o zonama sanitarne zastite na vodozahvatu "Mala rijeka"

I - PREDMET POZIVA:

Izvodenje istraznih radova u cilju izrade Elaborata o zonama sanitarne zastite na Slivnom podrucju "Mala rijeka" - lijevi krak.
Sadrzaj Elaborata o istraznim radovima nalazi se u Projektnom zadatku koji je u prilogu ovog poziva.

II - SADRZAJ PONUDE:

Ponuda treba da sadrzi:
- Naziv, firmu, porezni broj ponudaca,
- Ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra o registraciji firme,
- Ponuda s jedinicnim cijenama i ukupnom cijenom u KM,
- Listu kljucnog osoblja koje ce biti angazovano na predmetnim poslovima,
- Nacin i uslovi placanja,
- Rok za izvodenje rdova.

III - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Izbor najpovoljnije ponude izvrsit ce se primjenom sljedecih kriterija:

- Cijena i nacin placanja,
- Kljucno osoblje,
- Referens lista,
- Rok za izvodenje radova.

IV - PODNOSENJE PONUDA:

Zatvorenu i zapecacenu ponudu sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA PO POZIVU ZA NADMETANJE ZA IZRADU ELABORATA O ZONAMA SANITARNE ZASTITE", mocete predati licno na protokolu Opcine Breza ili preporuceno postom na adresu: Opcina Breza, Sluzba za privredu, obnovu i razvoj,
Ulica ZAVNOBIH-a broj 3, 71370 Breza, najkasnije do 30.12.2003. godine do 12,oo sati..

V - OTVARANJE PONUDA:
Otvaranje ponuda ce se obaviti dana 30.12.2003. godine u prostorijama Opcine Breza, Sluzba za privredu, obnovu i razvoj u 14,oo sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ponudioci.

Kontakt osoba Sabit Begic: tel. 032/766-106, GSM:061/108-661.

Po ovlastenju
sef Sluzbe
Sabit Begic,dipl.ing.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Opcinski nacelnik -
- Sluzba za privredu, obnovu i razvoj -

Breza, 15.12.2003. godine

PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZVODENJE ISTRAZNIH RADOVA NA VODOZAHVATU "MALA RIJEKA" U CILJU DEFINISANJA ZONA SANITARNE ZASTITE I ZASTITNIH MJERA

Opcina Breza je sredstvima kredita Kuvajtskog fonda za ekonomski razvoj putem JP za "Vodno podrucje slivova rijeke Save", kao poslodavca, usla u projekat "Vodosnabdijevanje Opcine Breza sa vodozahvata Mala rijeka".

Projekat se odvija fazno.

Prva faza projekta "Izgradnja cjevovoda sa pjeskolovom" je zavrsena, i vode se intenzivne aktivnosti na iznalazenju najpovoljnijeg rjesenja za drugu fazu projekta "Filtersko postrojenje".

Mesutim, u cilju odrzavanja kvantiteta i kvaliteta vode, neophodno je sprovesti istrazne radove na Slivnom podrucju "Mala rijeka" - lijevi krak u cilju definisanja zona sanitarne zastite i zastitnih mjera.

Elaborat o istraznim radovima sadrzavat ce sljedece:

Rezultate analliza kvaliteta i vantiteta vode,
Zagadivace voda u slivnom podrucju "Mala rijeka",
Geoloske, hidrogeoloske i pedoloske karakteristike prostora,
Analizu sumskog resursa i njen uticaj na okolinu,
Demografska analiza u slivnom podrucju,
Precizno utvrdene velicine i granice zona sanitarne zastite uz utvrdivanje sanitarnog rezima i drugih uslova i zastitnih mjera,
Nacrt Odluke o zonama sanitarne zastite vodozahvata "Mala rijeka" sa propisanim mjerama zastite, koji treba pored ostalog, da sadrzi:
- zastitne zone sa pripadajucim granicama zona i sa prikazom na odgovarajucim geolosko-HG kartama,
- lokacije postojecih i potencijalnih zagadivaca i mjere za njihovu sanaciju,
- dinamiku realizacijeprovodenja mjera zastite izvorista i
- orijentaciona procjena troskova za provodenje mjera zastite.

Po ovlastenju
Sef sluzbe
Sabit Begic,dipl.ing.


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
OPCINSKI NACELNIK
SLUZBA ZA OPCU UPRAVU I FINANSIJE

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke robe, vrsenju usluga i ustupanju radova ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 40/03), Opcinski nacelnik r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU MATERIJALA I USLUGA

Predmet javnog oglasa je nabavka materijala i usluga, i to:

Lot 1. Kancelarijski materijal
Lot 2. Sredstva za ciscenje
Lot 3. Nafta i naftni derivati
Lot 4. Sitan inventar i potrosni materijal
Lot 5. Usluge servisiranja, pranja i odrzavanja vozila
Lot 6. Robe za spravljanje napitaka - bife
Lot 7. Materijal za tekuce odrzavanje zgrada
Lot 8. Stamparske usluge
Lot 9. Usluge placenog oglasa u dnevnoj stampi
Lot 10. Usluge javnog informisanja putem medija
Lot 11. Nabavka opreme, kompjuteri-stampaci
Lot 12. Servisiranje foto-kopir aparata
Lot 13. Servisiranje racunarske opreme
Lot 14. Materijal za opravku i odrzavanje javne rasvjete
Lot 15. Pruzanje ugostiteljskih usluga
Lot 16. Prevozne usluge

2. Pravo ucesca:

Pravo ucesca imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet "Javnog oglasa" izuzev subjekata koji su po clanu 36.Uredbe iskljuceni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju.

3. Sadrzaj ponude

Ponuda mora sadrzavati:
Naziv i adresa ponudaca s identifikacijskim brojem
Ovjerenu fotokopiju rjesenja o upisu u sudski registar
Potvrdu da se ne vodi stecajni postupak
Potvrdu da se ne vodi postupak zbog neplacanja javnih prihoda
Uvjerenje o nekaznjavanju za odgovorno lice ponudaca
Ispunjen i ovjeren originalan primjerak ponude sa jedinicnim cijenama izrazenim u KM sa uracunatim porezom na promet proizvoda i usluga (i fco magacin narucioca)
Uslovi placanja, rok isporuke, opciju ponude 2004.god.

Ponudioci mogu priloziti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna .

4. Kriterij za nadmetanje i ocjene ponude:

Kod izbora najpovoljnije ponude narocito ce se cijeniti: kvalitet robe, nacin placanja, dosadasnja saradnja, rok isporuke, reference ponudaca i dr.
Specificni kriteriji su navedeni u tenderskom materijalu.
Najjeftinija ponuda ne znaci automatski i da je najpovoljnija.

5. Podnosenje ponuda i rokovi:
ponudioci ponudu trebaju dat za svaki Lot posebno (posebna koverta sa naznacenim Lotom)
ponude se predaju putem poste ili licno na Protokolu opcine u zapecacenoj koverti sa naznakom:

Ponuda za isporuku materijala i usluga ( NAVESTI TACNO NA KOJI LOT SE PONUDA ODNOSI) "NE OTVARAJ" ,na adresu:

OPCINA BREZA,
Sluzba za opc upravu i finansije,
ul. ZAVNOBiH-a br. 6.
71.370 Breza

na poledini koverte napisati adresu ponudioca

Specifikacija za Lotove za davanje ponuda mogu se podici na protokolu Opcine Breza.
Opcina Breza zadrzava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimicno, ponisti nadmetanje u cijelosti ili po Lotovima ili odgodi pojedine ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocu, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke.
Opcina Breza zadrzava pravo da ugovore o nabavi sklapa pojedinacno po Lotovima, ili sa vise ponudioca unutar jednog Lota, ukoliko je to za nju povoljnije
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja.Javno otvaranje ponuda je u sali Opcine Breza, o cemu ce ponudaci biti naknadno obavjesteni. Neblagovremene prispjele ponude i ponude koje nisu date kako je trazeno nece se razmatrati. O rezultatima Javnog oglasa ponudioci ce biti obavjesteni. Kontakt telefon: 032/783-309


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
- Opcinski nacelnik -

Broj: 01/2-49-379/03
Breza, 27.11.2003. godine

Na osnovu clana 6. Uredbe o postupku nabave robe, vrsenju usluga i ustupanju radova ("Sluzbene novine FBiH", broj 40/03), opcinski nacelnik objavljuje

JAVNI OGLAS
za odabir najpovoljnijeg izvodaca radova na rusenju i uklanjanju objekata ili dijelova objekata izgradenih bez odobrenja za gradenje na podrucju Opcine Breza.

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA

Predmet javnog nadmetanja je izvodenje radova na provodenju upravnog postupka, administrativnog izvrsenja rjesenja opcinskog urbanisticko-gradevinskog inspektora o rusenju ili uklanjanju objekata ili dijelova objekata, kao i radova izvedenih bez odobrenja za gradenje.

II - PRAVO UCESCA

Pravo ucesca imaju sva pravna i fizicka lica specijalizovana za ovu vrstu radova i opremljena odgovarajucim transportno-tehnickim sredstvima pa je stoga posebno neophodno da raspolazu:
- osposobljenom radnom snagom za radove demontaze drvene konstrukcije, rusenje i rezanje armiranog betona i zidova od opeke, odnosno sljako-betonskih elemenata,
- masinama za rusenje, odnosno rezanje armiranog betona,
- masinama za rusenje zidova izgradenih od opeke, odnosno sljako-betonskih elemenata,
- masinama za utovar materijala,
- kamionima za odvoz materijala na deponiju,
- masinama za ravnanje terena,

III - SADRZAJ PONUDE

- Naziv i tacna adresa ponudaca,
- Ovjerena fotokopija upisa u sudski registar sa svim pojedinacnim prilozima,
- Ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji,
- Dokaz o broju stalno zaposlenih radnika,
- Jedinicne cijene za izvrsene usluge po jednom satu rada.
- Uslove placanja (nacin placanja i rokove placanja).
- Spisak transportnih sredstava kojima ponudac raspolaze kao dokaz o osposobljenosti za obavljanje navedenih poslova.

IV - KRITERIJI ZA ODREDIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE
a) Cijena, nacin i uslovi placanja,
b) Opremljenost odgovarajucim transportno-tehnickim sredstvima i radnom snagom,
c) Referenca ponudaca i druge pogodnosti.

V - PODNOSENJE I OTVARANJE

Zatvorenu ponudu sa naznakom "PONUDA NE OTVARAJ" dostaviti na adresu:

OPCINA BREZA
- Opcinski nacelnik -
Ulica ZAVNOBIH-a broj 6.
71370 B R E Z A

Ponuda ostaje otvorena 15 dana od dana objavljivanja tj. do 15.12.2003. godine.

Otvaranje ponuda izvrsit ce se 18.12.2003. godine u prostorijama Opcine Breza sa pocetkom u 10,oo sati.

Nepotpune i neblagovremene ponude nece se uzeti u obzir.

OPCINSKI NACELNIK
Camil Zaimovic


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Fondacija za odrzivi razvoj - Fondacija za odrzivi razvitak
OdRaz - Sarajevo
Odjel CDP - Razvoj zajednica
i
Opcina Breza

PONOVNO OBJAVLJUJU POZIV PONUDJACIMA

Za dostavu ponuda za izvodenje radova na projektu: Rekonstrukcija lokalnog puta Zupca-Podgora-Izbod,

Identifikacijski broj projekta: BA-CDP-NCB-164-W-03-BOS-3538-SA

Broj kredita Svjetske banke:3538 BOS

Datum objave: 27.11.2003.

Projekat obuhvata slijedece radove:
Pripremni; zemljani; betonski; asfalterski i ostali radovi.

Proces nudenja ce biti prema pravilima Svjetske banke.

Zainteresirani ponudaci mogu obezbjediti daljnje informacije i dobiti ponudbena dokumenta na dole navedenoj adresi od 8 do 16 sati i nakon uplate nepovratnog iznos od 500,00 KM na ziro racun budzeta opcine Breza broj: 1294031000231649 kod Central profit banke poslovnica Breza.

Ponuda u zapecacenoj koverti sa naznakom "Ponuda - BA-CDP-NCB-164-W-03-BOS-3538-SA" trebaju biti dostavljene na dole navedenu adresu do 15.12.2003. godine do 12,00 sati. Zakasnjele ponude bice odbijene. Ponude ce biti otvorene u prisustvu predstavnika ponudaca koji odluce da prisustvuju otvaranju ponuda na dole navedenoj adresi 15.12.2003. u 12,15 sati.

Opcina: Breza
Bogumilska br.3
Sabit Begic
Tel: 032/766-106; 032/783-310,
Fax: 032/783-314
Mob. 061/108-661


Ranija obavjestenja

KULTURA PRIVREDA OBRAZOVANJE OBAVJESTENJA SPORT DISKUSIJE CHAT

Dizajn: Namik Kovac - Copyright © 1999-2006 Breza.com - All rights reserved.
Optimal Resolution 1024 x 768