email kontakt web tim adresar novosti slike grada grad breza
DOBRO DOSLI NA BREZA ONLINE
Veoma nam je drago da smo u mogucnosti da vam predstavimo nas prelijepi grad.
 
   

OBRAZOVANJE

 • Informacija o postignutom uspjehu u ucenju i vladanju ucenika na kraju I polugodista 2003-2004 godine.
 • I N F O R M A C I J A o postignutom uspjehu i vladanju ucenika osnovnih skola u skolskoj 2001/02 godini,
 • I N F O R M A C I J A sa sastanka odrzanog dana 24.05.2002. godine
 • JU O.S. "Enver Colakovic" Breza
 • JU O.S. "Hasan Kikic" Zupca-Breza

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
  OPCINA BREZA
  OPCINSKI NACELNIK
  SLUZBA ZA OPCU UPRAVU I FINANSIJE
  Broj: 02/1-2-38-1357/02
  Breza, 24.07.2002.godine

  OPCINSKI NACELNIK

  PREDMET: Informacija o postignutom uspjehu i vladanju ucenika osnovnih skola u skolskoj 2001/02 godini, Dostavlja se.-

  Shodno Programu rada Opcinskog nacelnika i opcinskih SLuzbi za upravu za 2002.godinu a na osnovu izvjestaja iz osnovnih skola, dostavljamo Vam informaciju o postignutom uspjehu u ucenju i vladanju ucenika osnovnih skola na podrucju Opcine Breza na kraju skolske 2001/02.godine.

  Redovna nastava u skolskoj 2001/02.godini na podrucju opcine pocela je 3.septembra 2001.godine, a okoncana je 14.juna 2002.godine.

  U tri osmogodisnje skole na podrucju opcine nastavu je pohadjalo 1627 ucenika rasporedjenih u 61 odjeljenje.

  Od ukupnog broja ucenika 1627, njih 628 ili 38,6% je postiglo odlican uspjeh, 472 ili 29,1% vrlo dobar, 384 ili 23,6% dobar, 56 ili 3,4% dovoljan, dok 75 ili 4,6 je postiglo nezadovoljavajuci uspjeh, a 12 ucenika ili 0,7% ostalo ne osijenjeno. Od 75 ucenika koji nisu postigli zadovoljavajuci uspjeh njih 64 je upuceno na popravni ispit u avgustu mjesecu, dok ce 11 ponoviti razred u narednoj skolskoj godini.

  Prema iskazanim rezultatima, najbolji prosjek u uspjehu postignut je u O.S. "Safvet-beg Basagic" sa prosjecnom ocjenom 4,18, dok je prosjek ocjena u O.S. "Enver Colakovic" 4,11, a u O.S. "Hasan Kikic" Zupca 3,74.

  Iz izvjestaja skola vidljivo je da je nesto bolji prosjek u ucenju i vladanju postignut u kategoriji od I-IV razreda, dok su stariji razredi od V-VIII postigli losije rezultate, a posebno u vladanju.

  Kada je u pitanju vladanje ucenika, od ukupnog broja ucenika njih 1566 ili 97,21% ima primjerno vladanje, 18 ili 1,10% vrlo dobro, 19 ili 1,16% dobro, 2 ili 0,12% zadovoljavajuce, 7 ili 0,43% lose vladanje, dok je 12 ili 0,73 % neocijenjenih ucenika.

  Sto se tice odgojno-disciplinskih mjera 18 ili 1,10% ucenika izrecena je mjera ukor razrednog starjesine, 24 ili 1,47%, ukor razrednog vijeca, 12 ili 0,73% ukor nastavnickog vijeca i 1 ili 0,06% ukor direktora skole. Najvise odgojno-disciplinskih mjera izreceno je u O.S. "Enver Colakovic" 34 ili 3,9%, zatim u O.S. "Hasan Kikic" 14 ili 3,97%, dok je u O.S. "Safvet-beg Basagic" izreceno 7 ili 1,27% odgojno-disciplinskih mjera.

  Tabelarani pregled postignutih rezultata u ucenju i vladanju ucenika osnovnih skola na podrucju Opcine Breza na kraju skolske 2001/02 godine u prilogu ove informacije cini njen sastavni dio.

  S postovanjem !

  PO OVLASTENJU
  SEF SLUZBE
  Omer Omerhodzic

  DOSTAVLJENO:
  1. Naslovu
  2. Sef Sluzbe
  3. Evidencija
  4. a/a


  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
  OPCINA BREZA
  - Opcinski nacelnik -

  I N F O R M A C I J A
  sa sastanka odrzanog dana 24.05.2002. godine u prostorijama opcine Breza kome su prisustvovali:

  ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi ZE-DO kantona gosp. Ferid Cosovic, prosvjetni inspektor Vinko Markanovic, predstavnici opcine sef Sluzbe za opcu upravu i finansije Omer Omerhodzic, direktori osnovnih i srednjih skola sa podrucja Opcine Breza i predsjednici Upravnih odbora navedenih skola.

  Za sastanak je predlozen sljedeci

  D N E V N I R E D

  1. Inicijativa za racionalizaciju i reorganizaciju osnovnih i srednjih skola na podrucju ZE-DO kantona sa akcentom na Opcinu Breza.

  Poslije iscrpne diskusije u kojoj su ucestvovali svi prisutni doneseni su sljedeci:

  Z A K LJ U C C I

  1. Da se izvidi mogucnost i izvrsi obezbjedjivanje knjigovodstveno-racunovodstvenih i blagajnickih poslova u jedan zajednicki racunovodstveno-knjigovodstveni centar za sve osnovne i srednje skole na podrcju Opcine Breza.

  2. Da se izvrsi analiza stanja kadrovske popunjenosti sa nastavnim kadrovima te insistiraju kod svih onih koji po pedagoskim i drugim normama nezadovoljavaju uslove u procesu odgoja i obrazovanja da se kroz razne vidove edukacije doskoluju i prekvalifikuju kako bi sto bezbolnije bio sproveden proces racionalizacije i reorganizacije obrazovanja na podrucju Opcine Breza.

  3. Da se uspostavi tjesnja saradnja izmedju skola te medjusobnim angazovanjem - dopunjavanjem strucnog nastavnog kadra smanji mogucnost stvaranja tzv. viska zaposlenih umjesto zaposljavanja novog osoblja.

  Proces racionalizacije i reorganizacije osnovnih i srednjih skola na podrucju Opcine Breza odvijat ce se u vise etapa.

  OPCINSKI NACELNIK
  Camil Zaimovic


         
  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
  OPCINA BREZA
  JU OS "ENVER COLAKOVIC" BREZA
  Breza: 04.12. 2001. godine
  Broj: 535/01

  OPCI PODACI O SKOLI

  Osnovna skola "Enver Colakovic" Breza je osnovana odlukom Narodnog odbora opcine Breza, br: 01/561/1 od 22.10.1962. godine.

  Skola je upisana u registar osnovnih skola koji se vodi kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO Kantona broj: 24 na strani 42 i 48 i izvrsena je registracija kod Viseg suda u Zenici rjesenjem broj:U/I-378/98 od 30.4.1998 g.

  Kontakt telefon /fax za skolu je 032-766-265 Osnovna skola "Enver Colakovic" javna ustanova u drzavnoj svojini. U svom sastavu ima tri podrucna odjeljenja i maticnu skolu u Brezi. Ukupan broj ucenika skole zajedno sa podrucnim skolama je 759 koji su rasporedjeni u 30 odjeljenja.

  1. MATICNA OSMORAZREDNA SKOLA uBrezi ima 628 ucenika rasporedjene od prvog do osmog razreda u 24 odjeljenja,
  2. CETVERORAZREDNA SKOLA u Vijesolicimaima 39 ucenika rasporedjena u od I-IVrazreda u 2 kombinovana odjeljenja.
  3. CETVERORAZREDNA SKOLA u Vardistu ima 17 ucenika i ima jedno odjeljenje sa kombinacijom cetiri razreda.
  4.CETVERORAZREDNA SKOLA NA Smrekovici (kamp za izbjegla i raseljena lica) ima 75 ucenika koji su rasporedjeni u 3 odjeljenja dva druga cista razreda i jedno kombinovano I, III i IV razred.

  Skolupohadjaju djeca iz naseljaBreza I , Breza II,Gornja Breza, Bate, Smrekovica,Vrankamen,Sutjescica,Trtorici ,Vijesolici,Vardiste,dijela Koritnika i dijela Slivna, ciji ucenici nakon zavrsetka cetvrtog razreda skolovanje nastvljaju u ovoj skoli.

  U Osnovnoj skoli"Enver Colakovic" uposleno je 37 nastavnika, direktor, pomocnik direktora ipedagog i bibliotekar od rukovodnih radnika i strucnih saradnika.

  U administraciji radi sekretar i racunovodstveni radnik. Na odrzavanju skole radi_7__, cistacica i 1 domarsto ukupno iznosi_10___zaposlenih radnika.

  Osnovni odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog drustvenog interesa. Temelj je u razvijanju licnosti i daje osnovu svakom daljem obrazovanju.

  Osnovna skola ima opce obrazovni , odgojni i zabavni karakter. U njoj se permanentno i sistematski razvijaju sposobnosti i podize motivacija ucenika da kroz rad i igru usvajaju vjestine, znanja i navike. Opce obrazovni i odgojni karakter je obezbjedjen strukturom plana i programa koji obuhvata humanisticko, prirodno-matematicko, tjelesno-zdravstveno, umjenicko i radno-tehnicko podrucje.

  Osnovna skola osigurava jednaka prava svim ucenicima, bez obzira na njihovo drustveno porijeklo, vjersku i nacionalnu pripadnost. To podrazumijeva slobodno biranje skole, biranje odgojno-obrazovnih programa (dopunska , dodatnai izborna nastava ), biranje ucenja stranog jezika, uvazavanje individualnih zelja, postojanje i ravnopravan tretman drzavnih, vjerskih i privatnih skola.

  Polozaj osnovne skole uslovljen je stepenom drustveno-ekonomskog razvoja i mora da prati trziste rada, roba i znanja, odnosno osnovna skola mora biti otvorena za inovacije i promjene programskih sadrzaja.

  CILJ I ZADACI

  Ciljevi i zadaci koje skola treba da ostvari utvrdjeni su Zakonom o osnovnoj skoli pedagoskim standardima, pravilima skole i drugim zakonskim normama.

  Skola ce u toku skolske 2001/ 2002 godine nastojati da ostvari slijedece zadatke:
  - planirati sve vidove odgojno-obrazovnog rada, pripremanjem sadrzaja i sredstava u cilju podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada,
  - izvrsiti nabavku savremenih nastavnih sredstava u okviru mogucnostin u cilju unapredjenja odgojno-obrazovnog rada,
  - organizovati i pratiti kvalitet strucnog usavrsavanja nastavnika sa ciljem uvodjenja inovacija u nastavi,
  - organizovati aktivnu suradnju sa roditeljima sa ciljem sto efikasnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada,
  - primjeniti instrumente objektivnog mjerenja i vrednovanja znanja ucenika,
  -planski i sistematski redovno pratiti realizaciju programskih zadataka skole.

  ZADACI UNAPREDJENJA KVALITETA NASTAVE IRADA

  Naosnovu procjene uspjeha u sk. 2000/2001 godini u cilju poboljsanja i postizanja jos boljih rezultata, treba ostvariti slijedece zadatke:

  - raditi na edukaciji roditelja putem kratkih predavanja na roditeljskim sastancima,
  - putem casova odjeljenskih zajednica uticati na formirnje radnih navika ucenika,
  - identifikovati darovite ucenike i ukljucivanjem u slobodne aktivnosti razviti njihove sposobnosti do maksimuma,
  - razvijati samostalnost kod ucenika u ucenju i radu putem individulizacije nastave.

  SKOLSKI PROSTOR

  Usljed ratnih dejstava najveci dio skolske zgrade u centralnoj skoli u Brezi je ostecen: krov, nekoliko kabineta, fasada, gradjevinska stolarija, elektro instalacije, sistem parnog grijanja kao i gromobranske instalacije. Zahvaljujuci donaciji Svjetske banke i Japanske Vlade kompletna zgrada je rekonstruisana i sve gore navedeno popravljeno je ili postavljeno novo tako da su stvorene prostorne mogucnosti za rad.

  Skolske prostorije u skoli Vijesolicima koje su bile devastirane obnovljene su uz pomoc Svajcarske Vlade.

  Prostorije u kojima se odvija nastava na Vardistu nisu u vlasnistvu skole i odgovaraju namjeni dok prostorije u Kampu Smrekovica nisu bas podesne za odvijanje nastave i u toku je izgranja skolskog objekta.

  PLAN RADA SEKCIJA-VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
  R. br.SEKCIJABROJ GRUPA I-V V-VIIIBROJ UC.SED. FOND SATIGOD FOND SATI
  AKULTURNO UMJETNICKE
  1LITERARNO-RECIT.230270
  2DRAMSKA225270
  3RITMICKA240270
  4FOLKLORNA120135
  5HOR240270
  6VJERSKI HOR240270
  BZNANSTVENO TEHNICKE I NASTAVNE
  1MATEMATICARI220270
  2FIZICARI115135
  3LIKOVNA120135
  4EKOLOSKA120135
  5SAOBRACAJNA230270
  6INFORMATIKA130135
  BSPORTSKE
  1KOSARKA130135
  2SAH115135
  3ODBOJKA230270
  Iz navedenih pokazatelja moze se vidjeti da je u vannstavne aktivnosti ukljuceno preko 60% ucenika iz centralne skole ,a takodje interes za rad u sekcijama izrazen je u podrucnim skolama.

  OKVIRNI PLAN ODRZAVANJA TAKMICENJA
  Red. brojVrsta takmicenjaVrijeme realizacije
  1MatematikaFebruar 2001.
  2FizikaFebruar 2001.
  3BiologijaMart 2001.
  4SaobracajnoApril 2001.
  5Turnir malom nogometu (do petog razreda)Novembar 2000.
  6Turnir u odbojciDecembar 2000.
  7CIVITAS (skolsko, opcinsko i kantonalno)April i Maj 2001.
  8Odbojka,nogomet i sah6. April Dan skole
  9Takmicenje o znanju o zastiti od minapocetkom skolske godine

  Ovo je takodje okvirni program koji se pravi pocetkom skolske godine , a ucenicii nastavnici skole ucestvujuna svim takmicenjima koja se naknadno organizuju i na kopja budu pozvana iz drugih skola i sredina

  PLAN MANIFESTACIJA
  BrojManifestacijaDatumMijestoSadrzaj
  1Dan Ucitelja05.10.kino SalaAkademija sa zabavom za nastavnike
  2Dan Drzavnosti25.11.kino SalaPriredba i cas historije
  3Bajram05.10.skolaPriredba
  4Dan djecije radosti29.12.skolaPriredba sa zabavom za ucenike
  5Dan nezavisnosti01.03.kino salaPriredba za gradjanstvo i cas historije
  6Dan zena08.03.SkolaPriredba i izrada cestitki za majke
  7Dan djecije knjige02.04.Skola i gradska bibliotekaRazgovor sa knjizevnikom, Planirane posjete knjizevnim vecerima u gradskoj biblioteci
  8Dan skole06.04.skolaPriredba i sportska takmicenja
  9Dan zdravlja15.04.skolaIzlozba i predavanje
  10Praznik Rada01.05.skolaPriredba
  11Dan Crvenog Krsta08.05.skolaPrigodan govor i priredba i akcija prikupljanja pomoci
  12Dan zastite okoline05.06.prirodaAkcija na rijeci Stavnji

  Ovo je okvirni plan manifestacija , a tokom skolske godine ucenici i nastavnici skole uzet ce aktivno ucesca u ubiljezavanju svih manifestacfija lokalnog ,kantonalnog , federalno i drzavnog nivoa,kao i manifestacija na medjunarodnom nivou i nasim prijateljima iz drugih zemalja svijeta

  REZIME

  Osnovna skola "Enver Colakovic" Breza spada u red naprednijih skola na nivou opcine i kantona.U skoli radi strucan nastavni kadar , a od ove godine kompletirana je pedagoska sluzba skole tako da se u svakoj situaciji moze pruziti adekvatna nastava i pomoc ucenicima i pravovremena i kvalitetna informacija roditeljima.

  Opremljenost kabineta savremenim nastavnim sredstvima je dosta slaba jer je kraj rata skola docekala napola razorena i bez minimuma nastavnih sredstava i pomagala. Zgrada centralne skole renovirana je sredstvima Svjetske banke i Japanske Vlade tako da su fizicki osposobljeni svi kabineti za rad sa ucenicima . Donacijom iz Holandije svi kabineti dobili su nov namjestaj sto je skolu dovelo u nivo da se nastava moze redovno odvijati u svim kabinetima . Podrucna skola Vijesolici bila je skoro totalno devastirana i obnovljena uz pomoc Svajcarske Vlade.

  Problem nabavke nastavnih sredstava se rjesava ali veoma sporo jer materijalna situacija skole kao i BiH je veoma teska . Za sada djelomicno je snabdjevena skolska biblioteka sa po bar nekoliko naslova pojedinih knjiga sto iz daleka nije dovoljno za sve ucenike skole. Kabineti za hemiju , fiziku ,biologiju,tehnicki odgoj , strane jezike, muzicku kulturu,likovnu kulturu i informatiku imaju uglavnom ime tog predmeta ,a nastavnih sredstava ili nema ili ih ima veoma malo.Svi ovi kabineti su potrebni ucenicima ,a ipak posebno treba naglasiti problem kabineta informatike jer trendovi u odgoju i obrazovanju u svijetu bazirani su na kompjuterima i internetu , a nasa skola jos nema opremljen kabinet informatike i internet liniju te se ova nastava svodi na teoriju i dva kompjutera koja posjeduje skola.

  Trenutno je pedagoska sluzba skole i Vijece nastavnika i roditelja u pregovorima sa americkom humanitarnom organizacijom CRS za djelomicno opremanje kabineta informatike i kabineta za strane jezike.

  Pedagoska sluzba zajedno sa nastavnicima ima stalni zadatak da svako u okviru svojih mogucnosti i poslovnih i licnih kontakata pokusa da animira medjunarodne i domace humanitarne organizacije i sponzore za pomoc u opremanju kabineta nastavnim sredstvima.

  Dostavljeno

  1 x Opcina Breza
  1 x Arhiva
  Direktor
  Cengic Fehim


  J A V N A U S T A N O V A O.S. »Hasan Kikic« Zupca-Breza

  Osnovna skola kao cetverorazredna skola otpocela je sa radom 1932. godine. Nastava se izvodila u skolskom objektu u Podzupci, a 1965/66 izgradjen je skolski objekat u mjestu Zupca i od tada skola nosi naziv »Hasan Kikic« Zupca, Breza, kao osmogodisnja skola. Skola u svom sastavu ima i podrucne skole u selu Slivno i selu Mahmutovic Rijeka, one su cetverorazredne. Nastavu u ovoj skolskoj 2001/02. godini zapocelo 353 ucenika koji su rasporedjeni u 17 odjeljenja, od toga je 9 u razrednoj i 8 u predmetnoj nastavi. Dva odjeljenja u razrednoj nastavi su kombinovana (I-IV) i to u podrucnim skolama.Nastava je organizovana u dvije smjene, a promjena smjena je svakih 7 dana. U kolektivu je zaposleno 39 lica od cega je 27 ukljuceno u realizaciju nastavnog procesa. Ostalo su direktor, sekretar, bibliotekar, knjigovodja, domar, lozac i osoblje na odrzavanju cistoce. U skoli programske sadrzaje iz oblasti slobodnih aktivnosti ucenici realizuju kroz rad sljedecih sekcija : Literarno-recitatorska, dramska, horska , vjerski hor, likovna, ekoloska, ritmicka, folklorna , Crveni kriz, sportska (odbojka, nogomet). Ucenici su redovni ucesnici smotri znanja i programa javnih manifestacija u mjestu, opcini, kantonu pa i federaciji., gdje sa uspjehom predstavljaju svoju skolu . Skola se finasira iz budjeta kantona i nema licnih izvora finansiranja. Opremljenost skole nastavnim ucilima, pomagalima, sredstvima je vrlo slaba sto utice na kvalitet nastave. Strucna zastupljenost u nastavi je vrlo dobra i velika vecina nastavnog osoblja ima adekvatnu strucnu spremu i polozen strucni ispit. U posljednje 3 ili 4 godine broj ucenika se smanjuje , procenat prolaznosti krece se od 97 do 100 % , a prosjecna ocjena je 3,40 do 3,90. Starosna dob nastavnog kadra je u prosjeku od 30-40 godina , a radnog staza od 10 do 20 godina sto je povoljnost za ovu skolu i u narednom periodu.


 • KULTURA PRIVREDA OBRAZOVANJE OBAVJESTENJA SPORT DISKUSIJE CHAT

  Dizajn: Namik Kovac - Copyright © 1999-2006 Breza.com - All rights reserved.
  Optimal Resolution 1024 x 768